مهندسی، طراحی و توليد به کمک کامپيوتر

این واحد به منظور توسعه و پشتیبانی مجموعه های مهندسی  مبتنی بر دانش مهندسی، پایه گذاری شده است. محدوده عملیاتی آن تخصص های مهندسی نرم افزار، سخت افزار، الکترونیک، مخابرات، مکانیک، صنایع و ماموریت آن، انتقال تکنولوژی، آموزش، مدیریت و انجام پروژه های مهندسی در حوزه یاد شده می باشد که رئوس فعالیت های آن به قرار زیر است:

1- ارائه ایستگاههای کاری مجهز و پیشرفته HP , Intel , SUN , IBM RISC جهت عملیات طراحی و مهندسی

2-  پیاده سازی شبکه های ایمن جهت کاربران نرم افزارهای مهندسی

3- ارائه نرم افزارها و سیستم های CAD/CAM و سیستم های مهندسی به کمک کامپیوتر CAE/CAA/CAO به منظور عملیات طراحی FEM و آنالیز و بهینه سازی به کمک کامپیوتر  ( Advanced Media ) به روش های مدل سازی Solid و Surface و Wire Frame و خدمات کپی سازی و مهندسی معکوس و تبدیل اطلاعات نقطه به CMM مدل هندسی و کامپیوتری ( Reverse Engineering )

4-  تولید مسیر ابزار ماشین کاری CNC به کمک کامپیوتر CAM برای ماشین های ابزار CNC با پنج محور همزمان

5- پس پردازش Post Processing اطلاعات و تبدیل کد ماشین کاری به فرمت CNC مورد نظر

6- نصب و راه اندازی سیستم های DNC برای انتقال اطلاعات به صورت Online در سطح کارخانه

7-  نقل و انتقال کد CNC به روش های Offline در سطح کارخانه

8-  طراحی بانکهای اطلاعاتی ویژه برای مدل های هندسی کامپیوتری

9- تبدیل انواع فرمت های مدل هندسی کامپیوتری  (Geometric Model Inport\Export)

10- خدمات فنی و مهندسی و خدمات پس از فروش و دوره های آموزشی در زمینه های فوق توسط نیروهای متخصص ایرانی و خارجی

 11-  نماینده و ارائه نرم افزارهای:

SOLIDORKS , SDRC/IMAGEWARE , ETA/DYANFORM ,   MSC/WORKING MODEL , 3D-Pro   

I-Master , Z-Master , Auto Form , CATIA , Predator   Desktop/DNC/Virtual – CNC/Tool-Crib CNC-Editor/Out Post/MDC